Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja BERNARDA NOVA d.o.o. sa sjedištem u Nedeljancu, Varaždinska 29 A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu sa MBS: 070086506, OIB: 13964516092, kao vlasnika Apartmani i sobe „BERNARDA“, Zagrebačka ulica 7, Varaždinske Toplice (nadalje u tekstu: „Pružatelj usluga“)

 

Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko web stranice Pružatelja usluga, elektronskom poštom  i  osobno na recepciji. Rezervacijom kapaciteta preko web stranice ili neposredno, na recepciji Pružatelja usluga, Korisnik usluga izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za Korisnika usluge tako i Pružatelja usluge. Prilikom rezerviranja kapaciteta Korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrana valjanom, Korisnik usluge mora uplatiti depozit  u iznosu od 30% ukupne rezervacije, te ostatak 7 dana prije dolaska, ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje Pružatelja usluga. Rezervacija se može potvrditi on line, putem e-maila . Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

 

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

 

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Pružatelj usluga pridržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Pružatelj usluga jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

 

Kategorizacija i opis usluga

Objekt  i smještajne jedinice u sklopu Apartmani i sobe „BERNARDA“ su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

  

Pravo Pružatelja usluga na izmjene i otkaz rezervacija

Pružatelj usluga pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje Korisnika usluge o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed,  Pružatelj usluge, zadržava pravo otkazati rezervaciju, te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

 

Pravo Korisnika usluge na izmjene i otkaz rezervacija

U slučaju da Korisnik usluge želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno, e-mailom. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Korisnik usluge zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

  • za otkaz od rezervacije do 7 dana prije početka korištenja usluge , naplaćuje se 30% od cijene smještaja (zadržava se uplaćena akontacija),
  • za otkaz od rezervacije za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge ili ako Korisnik usluge ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene
  • Soba će čekati do 20 sati. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju hotela, u protivnom, ne garantiramo mogućnost pružanja ugovorenih usluga.

 

Obveze Bernarda Apartmani i sobe prema korisniku usluge

Obveza Pružatelja usluge je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljske djelatnosti. Pružatelj usluge će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

 

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica Pružatelja usluge. Korisnik usluge se dužan pridržavati kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu . Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

 

Zaštita osobnih podataka

Pružatelj usluge ovim putem obavještava i daje na znanje fizičkim osobama – Korisnicima usluga, da će njihove osobne podatke, u smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 (nadalje u tekstu: „Zakon o zaštiti osobnih podataka“), i to sljedeće osobne podatke: ime i prezime, broj osobne iskaznice ili putovnice, datum rođenja, mjesto rođenja, te mjesto prebivališta, kao osobne podatke bitne za realizaciju ugovornog odnosa između Pružatelja i Korisnika usluga, prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu vršenja rezervacija,  sklapanja i izvršenja ugovornog odnosa sa Korisnicima usluga, temeljem kojeg Pružatelj usluge pruža ugovorenu uslugu Korisnicima usluga,  vođenja poslovne evidencije Pružatelja usluga te izvršavanja zakonskih obveza Pružatelja usluga  prema nadležnim tijelima Republike Hrvatske po osnovi poreznih, sličnih obaveza, a sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pružatelj usluga na prethodno naveden način, prikupljat će i obrađivati isključivo navedene osobne podatke, koje mu Korisnik usluga dobrovoljno stavi na raspolaganje, prilikom vršenja rezervacije, na bilo koji od načina navedenih u Odjeljku 1. ovih Općih uvjeta poslovanja, kao i sklapanja i izvršenja ugovornog odnosa sa Korisnikom usluga, Korisnik usluga ima pravo u svako doba odustati od privole na korištenje osobnih podataka, dane dobrovoljnim stavljanjem na raspolaganje Pružatelju usluga i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osoba na koje se odnose. Navedeni odustanak, Korisnik usluge dužan je saopćiti Pružatelju usluge u pismenom obliku.

Prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka maloljetnih osoba – djece, Pružatelj usluga će vršiti u prethodno navedenu svrhu, isključivo u odnosu na osobne podatke koje Pružatelju usluga dobrovoljno, prilikom bilo kojeg oblika rezervacija iz Odjeljka 1. ovih Općih uvjeta poslovanja, kao i sklapanja i izvršenja ugovornog odnosa sa Korisnikom usluga, stave na raspolaganje Korisnici usluga – roditelji ili skrbnici maloljetnih osoba. Stavljanjem na raspolaganje osobnih podataka maloljetnika od strane Korisnika usluga, sukladno ovdje navedenom, Korisnik usluga – roditelj ili skrbnik, daje bezuvjetnu i nedvosmislenu suglasnost i izričiti pristanak Pružatelju usluga, da osobne podatke maloljetnih osoba, prikuplja i obrađuje, sukladno odredbama ovog Odjeljka te Zakona o zaštiti osobnih podataka. U slučaju rezervacija od strane Korisnika usluga koji vrše rezervaciju u odnosu na maloljetne osobe  kojim nisu roditelji ili skrbnici maloljetnih osoba, Korisnik usluga koji vrši rezervaciju, dužan je prije rezervacije ili istovremeno sa rezervacijom, Pružatelju usluge u pismenom obliku dostaviti pisani pristanak roditelja maloljetnih osoba u odnosu na koje se vrši rezervacija, kojim isti daju bezuvjetnu i nedvosmislenu suglasnost i izričiti pristanak Pružatelju usluga, da osobne podatke maloljetnih osoba, prikuplja i obrađuje, sukladno odredbama ovog Odjeljka te Zakona o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke maloljetnih osoba, pod uvjetima navedenim u ovom odjeljku, Pružatelj usluga prikupljat će i obrađivati u skladu odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te u skladu sa posebnim mjerama zaštite propisanim posebnim zakonima. Korisnik usluga – roditelj ili skrbnik maloljetnih osoba, kao i roditelji koji daju pismenu suglasnost, sukladno odredbama ovog odjeljka, ovlašteni su u svako doba odustati od dane suglasnosti i pristanka te zatražiti prestanak daljnje obrade podataka te su takav odustanak dužni Pružatelju usluga priopćiti u pismenom obliku.

Prikupljanje i obradu osobnih podataka, sukladno odredbama ovog Odjeljka, Pružatelj usluga vršit će u opsegu i trajanju nužno potrebnom za sklapanje i izvršenje ugovornog odnosa sa Korisnicima usluga te prethodno navedenih zakonskih obveza Pružatelja usluga prema nadležnim tijelima.

Pružatelj usluge, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, voditelj je Zbirke osobnih podataka, sa svrhom obrade osobnih podataka navedenih u ovom Odjeljku te Zbirci osobnih podataka. Korisnik usluga ima pravo na pristup osobnim podacima iz Zbirke osobnih podataka Pružatelja usluga, javno dostupnim na službenim web stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, kao i isticanje zahtjeva za ispravak osobnih podataka koji se na njega odnose. Pružatelj usluga, kao voditelj Zbirke osobnih podataka, dužan je informirati Korisnika usluga o zahtjevima nadležnih tijela kao primatelja ili kategorijama primatelja osobnih podataka za dostavu takvih podataka, radi li se o dobrovoljnom ili obaveznom davanju podataka, kao i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima, na temelju pisanog zahtjeva primatelja, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.

Pružatelj usluga, kao voditelj zbirke osobnih podataka dužan je prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima, o navedenom informirati Korisnika usluga.

Pružatelj usluge kao Voditelj zbirke osobnih podataka na zahtjev Korisnika usluge, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, dužan je dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke, ako su nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom zahtjevu, Pružatelj usluge, dužan je sam dopuniti ili izmijeniti osobne podatke, ako utvrdi da su netočni ili nepotpuni.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka, omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega, dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Ispitanik ima pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose, ne smiju obrađivati u tu svrhu. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je ispitanika unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i o pravu da se takvoj obradi usprotivi.

Sukladno odredbama članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka, od strane Pružatelja usluge kao Voditelja zbirke osobnih podataka, poduzete su tehničke, kadrovske i organizacijske mjere u svrhu zaštite od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene primjene, nedopuštenog objavljivanja ili drugog oblika zlouporabe osobnih podataka te je utvrđena obveza osoba koje su zaposlene u obradi podataka, na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

 

Sudska nadležnost

Sve eventualne sporove ili nesuglasice, Pružatelj i Korisnik usluga nastojat će rješavati dogovorno na način prihvatljiv za obje strane (Vidi: Postupak u svezi s prigovorom), a u slučaju da to ne bude moguće, suglasni su sa nadležnošću stvarno i mjesno nadležnog suda u Varaždinu.

 

BERNARDA NOVA d.o.o.